Privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Empe verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van Oranjevereniging Empe, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Empe verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Statement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy Statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.  De Oranjevereniging Empe verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Empe.

 

  1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

  1. Verantwoordelijken 

Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de voorzitter, secretaris en de penningmeester van de Oranjevereniging Empe. Voor vragen aangaande gegevensbescherming kunt u terecht op de website www.ove-empe.nl en neem contact op via een contactformulier.

2.1 Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Empe persoonsgegevens?  
Als u lid/vrijwilliger/sponsor wilt worden van Oranjevereniging Empe, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/sponsor/vrijwilliger. Als u eenmaal relatie van Oranjevereniging Empe bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging Empe. 

In het kader van uw lidmaatschap/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:  

a) voor- en achternaam  
b) adresgegevens  
c) telefoonnummer 
d) geboortedatum 
e) e-mailadres  
f) IBAN nummer

2.2 Oranjevereniging Empe  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie; 
 b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;  
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.

 

  1. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Empe verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/sponsoring/vrijwilligerswerk. Direct na afloop zal Oranjevereniging Empe de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Empe passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Indien van toepassing;  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Oranjevereniging Empe gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Oranjevereniging Empe. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via de verantwoordelijken gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers. 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  

5.1 Via de verantwoordelijken (zie artikel 2) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Empe zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Oranjevereniging Empe uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.  

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u tevens terecht bij de verantwoordelijken (zie artikel 2). Door Oranjevereniging Empe zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranjevereniging Empe u hiervan op de hoogte brengen.  

5.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Oranjevereniging Empe uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijken (zie artikel 2). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.  

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kunnen worden gericht aan de verantwoordelijken (zie artikel 2).

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ove-empe.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy Statement te bekijken. 

 

  1. Toestemmingsbepaling foto's en video's

Toelichting: ‘’In de AVG is bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de verwerking ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer betekent of er een onevenredige inspanning moet worden verricht om een persoon op foto of video te identificeren.’’  

Op alle evenementen van de Oranjevereniging Empe is ons toestemmingsbepaling foto’s en video’s van toepassing (zie www.ove-empe.nl). Voor iedereen die een evenement van de Oranjevereniging Empe bezoekt, gaat de bezoeker akkoord met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal voor de website, nieuwsbrieven, Instagram en Facebook van Oranjevereniging Empe.  Oranjevereniging Empe verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, dan wel indien het betreft de verstrekking van uw gegevens aan media in het kader van journalistiek werk. Foto’s en video’s behoren tot een bezit van de Oranjevereniging Empe en zullen onbeperkt worden bewaard. Mocht Oranjevereniging Empe overgaan op het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame dan heeft betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik hier voor van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan door middel het invullen van een contactformulier op www.ove-empe.nl. Oranjevereniging Empe zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Bestuur Oranjevereniging Empe.