Huisreglement OVE Empe

Om het voor iedereen gezellig te houden

    HUISREGLEMENT ORANJE VERENIGING EMPE

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels dienen op het feestterrein en in de directe omgeving ten allen tijde stipt opgevolgd te worden.

ALGEMEEN

Oranje vereniging Empe, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden op locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.

LEEFTIJD

Voor de oranje feesten geldt geen leeftijdgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, wanneer hier om wordt gevraagd, word je mogelijk geweigerd tot het evenement.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Het oranje feest is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zerotolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden allereerst gewaarschuwd, bij een tweede constatering van het terrein verwijderd.

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot het oranje feest dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen bij de entree van de feesttent een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden.

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een medewerker van de organisatie. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZIGINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt verstaan digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en /of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie. Bij vermoeden van het bezit van verboden goederen behoud de organisatie het recht bezittingen te controleren.

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De Oranje vereniging is niet verantwoordelijk voor verloren en gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto of fietsenstaling.

MUNTEN

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangeschafte munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa.

EHBO

Op het feestterrein is een EHBO post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, toiletten, bouwwerken, hekwerk of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.
 

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de organisatie dienen opgevolgd te worden.

ROKEN

In de tent en in het toiletgebouw of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De oranje vereniging dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel materiële schade die de bezoekers van de locatie noch binnen, noch buiten het terreinen/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het terrein direct te worden verlaten.